Laboratorijska ispitivanja

Naziv proizvoda Proizvođač
Određivanje miotoksina
ODREĐIVANJE KONZERVANASA na HPLC sa UV detektorom
ODREĐIVANJE VEŠTAČKIH ZASLAĐIVAČA na HPLC sa UV detektorom
ODREĐIVANJE VITAMINA (A,B1,B2,B6,B12,C,D2,D3) na HPLC sa UV detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA ORGANOHLORNIH PESTICIDA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA ORGANOFOSFORNIH PESTICIDA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA PESTICIDA TRIAZINA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA PESTICIDA PIRETRINA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
KVALITATIVNO ISPITIVANJE PESTICIDA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA POLIHLOROVANIH BIFENILA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE SASTAVA MASNIH KISELINA na gasnom hromatografu sa masenim detektorom
ODREĐIVANJE AMINO-KISELINSKOG SASTAVA na jonskom hromatografu sa elektrohemijskim detektorom
ODREĐIVANJE SADRŽAJA SULFONAMIDA primenom TLC metode sa UV komorom
ODREĐIVANJE METALA AAS metodom primenom plamene tehnike
SEMIKVANTITATIVNO ISPITIVANJE ELEMENATA na indukovanoj kuplovanoj plazmi sa masenim detektorom (ICP-MS)
ODREĐIVANJE As, Se, Sn AAS metodom primenom hidridne tehnike
ODREĐIVANJE Hg metodom bezplamene AAS