Dan polja suncokreta u organizaciji Victoria Logistic

Kompanija Victoria Logistic je sa zadrugom Agromilenijum iz Banatskog Novog Sela, organizovala 17. avgusta prvi Dan polja suncokreta u ovom mestu. Tom prilikom, okupilo se oko 160 poljoprivrednih proizvođača koji sarađuju sa zadrugom, koja je otpočela otkup suncokreta na svojim otkupnim mestima.

Na Danu polja prikazano je 17 najboljih hibrida suncokreta na terenu južnog Banata. U ogledima su prikazani hibridi suncokreta različitih grupa zrenja od 6 semenskih kuća, uticaj vremenskih uslova na biljke suncokreta, aspekti primene preparata za stimulaciju rasta i razvoja, kao i prikaz ogleda sa primenom mineralnih hraniva (osnovnih i azotnih) na osnovu urađene analize zemljišta i tehnologije proizvodnje suncokreta koju preporučuje kompanija Victoria Logistic.

Dan polja suncokreta održan je u okviru programa edukacije poljoprivrednih proizvođača o važnosti primene i poštovanja svih agrotehničkih mera, počevši od plodoreda, obavezne analize zemljišta, adekvatne prihrane i pravovremene zaštite useva, sve do sprovođenja principa sledljivosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dan polja suncokreta 2016
Dan polja suncokreta 2016
Dan polja suncokreta 2016
Dan polja suncokreta 2016