Prolećna setva i stanje useva

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima - temperaturi vazduha, ali i temperaturi zemljišta, koja se početkom prve dekade aprila u tri uzastopna dana ustalila na nivou od 12 stepeni na dubini setvenog sloja zemljišta (5-7cm), poljoprivredni proizvođači širom Vojvodine počeli su u drugoj dekadi setvu toploljubivih biljnih vrsta, soje, suncokreta i kukuruza, u zavisnosti od regiona.

Na lakšim tipovima zemljišta setva soje i suncokreta je već završena, čak je u nekim reonima južnog Banata uočeno i nicanje useva soje. Suncokret se u nekim regionima nalazi u fazi početka klijanja, a zahvaljujući nastavku toplog vremena krajem prošle nedelje konstatovano i prvo nicanje suncokreta.

Na težim tipovima zemljišta ubrzano se odvijaju agrotehničke mere predsetvene pripreme zemljišta, primena određenih količina azotnih đubriva na osnovu izvršenih analiza zemljišta, i setva.

Površine pod suncokretom će, zbog pokazane stabilnosti u lošim vremenskim uslovima tokom 2015. godine, biti povećane za oko 15% prema prognozama. Sigurno je da će biti preko 200.000 ha pod ovom uljaricom.

Usev soje će, zbog smanjenih prošlogodišnjih prinosa koji su bili niži od proseka usled suše i nedostatka padavina, imati pad površina u poređenju sa rekordnim zasejanim površinama prošle godine. Ove godine, one će se kretati oko dugogodišnjih prosečnih površina - oko 180.000 ha.

Setva kukuruza je u delovima Srema, južnog Banata i u nekim delovima severne Bačke počela pre 7-10 dana. Zahvaljujući uglavnom dobroj pripremi zemljišta ide po planu, i izvesno je da će površine pod kukuruzom kretati između 870.000 ha i 920.000 ha.

Uljana repica je trenutno u fazi početka cvetanja do punog cvetanja, a zastupljena je na oko 17.000-19.000 ha.